Region: Asia

Country: China Coins

[Advanced search]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

Show only coins available for sale or trade

ObverseReverseDescriptionYearCollection
The Northern Song Dynasty (960-1127). Emperor Hui Zong (1101-1125), Da Guan Tong Bao (1107-1110),... 1107 Hachiman
The Northern Song Dynasty (960-1127). Emperor Hui Zong (1101-1125), Da Guan Tong Bao (1107-1110),... 1107 Hachiman
The Empire of Tang. Emperor Su Zong (756-762), period Qian Yuan (758-762). Qian Yuan Zhong Bao,... 758 Hachiman
Period of Three Kingdoms. State of Shu Han (221-265AD), Emperor Liu Bei. Zhi Bai Wu Zhu , rev.... 221 Hachiman
The Empire of Qing. Wen Zong (1851-1861). Xian Feng Tong Bao. Boo Chiowan (BOR), Peking... 1853 Hachiman
The Qing Empire. Emperor De Zong (1875-1908). Guang Xu Tong Bao. Prov. Zhili, Tianjin mint... 1886 Hachiman
The Empire of Qing. Emperor Shi Zu (1644-1668). Shun Zhi Tong Bao. Boo Chiowan (BOR), Peking,... 1654 Hachiman
The Qing Empire (1644-1912). Emperor Sheng-zhu (1662-1721). Kang Xi Tong Bao. Peking, Boo Chiowan... 1662 Hachiman
Empire of Ming (1368-1644). Emperor Si-zong (1628-1644). Chong Zhen Tong Bao. Early type. Dot at... 1628 Hachiman
Sui dynasty (584-618). 5 zhu. Bronze. 23,0x1,2 mm. 581 Hachiman
Northern Song (960-1127), emperor Tai Zong (990-997), period Chun-Hua (990-994). Bronze, 24,8x1,2... 990 Hachiman
The Qing empire. Emperor De Zong (Guang Xu) (1875-1908). Prov. Zhili, Tianjin mint. Cast period... 1896 Hachiman
The Han dynasty. Interregnum of Wang Mang (7-25). Huo Quan (denomination of 5 zhu). Late period... 21 Hachiman
The Han dynasty. Interregnum of Wang Mang (7-25). Huo Quan (denomination of 5 zhu) of the 1st... 14 Hachiman
The Tree Kingdoms period (220-280). The Kingdom of Wei (Cao Wei) (220-266). Late period... 254 Hachiman
Empire Ming (1368-1644). Emperor Shen Zong (1523-1620). Wan Li Tong Bao. Brass, 24,8x1,3 mm. 1573 Hachiman
Northern Song (960-1127), emperor Tai Zong (990-997), period Chun-Hua (990-994). Bronze, 25,1x1,0... 990 Hachiman
Eastern Han (206 BC- 8 AC), emperor Xuan-di (73-49 BC). Red copper, 25,5x1,8 mm. -73 Hachiman
China1Yuan-WorldWomenSoccer-km345-1991 1991 Vichaisun
China1Yuan-WorldWomenSoccer-km344-1991 1991 Vichaisun
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>