Search resultsSearch:
Country: Peru
Region: South America


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
KM-205.2, 1900 Peru 1/5 sol, JF mint assayer; silver, reeded edge; likely 1900/1800 variety but... 1900 Peru
KM-187, 1919 Peru centavo; bronze, plain edge; 1-year type, good fine to about very fine. 1919 Peru
KM-215.1, 1921 Peru 20 centavos; copper-nickel, plain edge; the type with the date spelled fully... 1921 Peru
Peru 1 sol. 2023, Francisco Xavier De Luna Pizarro. 2023 Peru
Peru 500 soles. 1985 1985 Peru
Peru 1 sol. 2021, Toribio Rodríguez de Mendoza. 2021 Peru
Peru 1 sol. 2020, Women in the Independence Process in Peru - Heroínas Toledo. 2020 Peru
Peru 1 sol. 2021, Hipólito Unanue y Pavón. 2021 Peru
Peru 1 sol. 2020, Brigida Silva de Ochoa. 2020 Peru
Peru 1 sol. 2020, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 2020 Peru
Peru 1 sol. 2020, Maria Parado de Bellido. 2020 Peru
Peru 5 soles. 2022 2022 Peru
Peru 2 soles. 2022 2022 Peru
Peru 1 sol. 2022 2022 Peru
Peru 50 centimos. 2022 2022 Peru
Peru 20 centimos. 2023 2023 Peru
Peru 10 centimos. 2022 2022 Peru
Peru 5 centimos. 2018 2018 Peru
Peru 1 centimo. 2007 2007 Peru
KM-267, 1977 Peru 5 soles de oro; copper-nickel, reeded edge; short 3-year run in between the... 1977 Peru
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>