Akdeveli collection
Yugoslavia 20 Dinara 1985
Yugoslavia 20 Dinara 1985
Europe
Yugoslavia
1985