henry12 collection
Yugoslavia 5 dinara.
1979
Yugoslavia 5 dinara. 1979
Europe
Yugoslavia
1979