henry12 collection
Polish souvenir token - Katowice - Nikiszowiec.
Polish souvenir token - Katowice - Nikiszowiec.
Europe
Exonumia Europe
2009