De-Orc collection
Italian States Dutchy of Milan 1 soldo Maria Theresa of Austria
Italian States Dutchy of Milan 1 soldo Maria Theresa of Austria
Europe
Italy
1777