henry12 collection
Ethiopia 25 birr. 1978, Mountain Nyala. Ag 925. Weight; 35g. Diameter; 42mm. Mintage: 3.295 pcs.
Ethiopia 25 birr. 1978, Mountain Nyala. Ag 925. Weight; 35g. Diameter; 42mm. Mintage: 3.295 pcs.
Africa
Ethiopia
1978