alexbq2 collection
AR Gros Tournois with round 'O' of Philippe IV (Le Bel), ca 1290-1295.
AR Gros Tournois with round 'O' of Philippe IV (Le Bel), ca 1290-1295.
Europe
France
1290