Dok collection
Saxony, 1 thaler 1830.
King Anton I.
Saxony, 1 thaler 1830. King Anton I.
Europe
Germany
1830