ElleKitty collection
10 Reis
10 Reis
Europe
Azores
1843