acanthite collection
Egypt (Ottoman Empire) 1/10 qirsh, Cu-Ni, ascension year 1327, year 6
Egypt (Ottoman Empire) 1/10 qirsh, Cu-Ni, ascension year 1327, year 6
Africa
Egypt
1332