Mcektam collection
Thieu Tri Thong Bao (紹治通寶), 25mm, Gold-gilded in copper, Emperor Nguyễn Phúc Tuyền(阮福嗾) Thieu Tri (1841-1847), Nguyen Dynasty, Annam. 阮朝憲祖阮福嗾紹治年間(1841—1847年)鑄,有紹治通寶小平銅錢、鋅錢和美號大銅錢。又有紹治通寶金,銀錢數種,至爲希罕。
Thieu Tri Thong Bao (紹治通寶), 25mm, Gold-gilded in copper, Emperor Nguyễn Phúc Tuyền(阮福嗾) Thieu Tri (1841-1847), Nguyen Dynasty, Annam. 阮朝憲祖阮福嗾紹治年間(1841—1847年)鑄,有紹治通寶小平銅錢、鋅錢和美號大銅錢。又有紹治通寶金,銀錢數種,至爲希罕。
Asia
Vietnam
1841